สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) คือ สินค้าอันเป็นวัตถุดิบพื้นฐานหรือวัตถุดิบตั้งต้นจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นฐานในการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น น้ำตาลและโกโก้ ก็จัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบตั้งต้นจากแหล่งทรัพยากร